logo

P. Mažylio g. 16, LT-40123 Kupiškis, tel. +370 459 35386, e. p. kupiskio.obelele@gmail.com
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041371

Mes turime 18 svečius online

Pradžia Paslaugų kainoraštis
Paslaugų kainoraštis

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-185 „DĖL ĮMOKOS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. kovo 25 d. Nr. TS-78

Kupiškis


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2021 m. kovo 9 d. raštą Nr. S-11 „Dėl pritarimo savivaldybės sprendimo projektui“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2021 m. kovo 9 d. raštą Nr. S1-8 „Dėl pritarimo sprendimo projektui“, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2021 m. kovo 9 d. raštą Nr. S-12 „Dėl pritarimo savivaldybės sprendimo projektui“, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2021 m. kovo 9 d. raštą Nr. 8-64 „Dėl pritarimo projektui“, Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2021 m. kovo 9 d. raštą Nr. S-24 „Dėl pritarimo sprendimo projektui‘, Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 2021 m. kovo 9 d. raštą Nr. S-40 „Dėl pritarimo sprendimo projektui“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-185 „Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Mokestis ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti diferencijuojamas pagal Ugdymo įstaigų veiklos specifiką ir ugdymo modelius:

6.1. Kupiškio mokyklos „Varpelis“ specialiojo ugdymo grupėse ir klasėse: nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. – 13 Eur/mėn.; vasaros mėnesiais ir epidemijų, stichinių nelaimių, ekstremaliosios situacijos, karantino metu – 0,62 Eur už vieną vaiko lankytą dieną;

6.2. Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje, Kupiškio mokyklos „Varpelis“ bendrojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, jungtinėse grupėse: nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. – 8 Eur/mėn.; vasaros mėnesiais ir epidemijų, stichinių nelaimių, ekstremaliosios situacijos, karantino metu – 0,38 Eur už vieną vaiko lankytą dieną;

6.3. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos (Jaunimo g. 2, Kupiškis) priešmokyklinio ugdymo grupėje (ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val.) nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. – 5 Eur/mėn., vasaros mėnesiais ir epidemijų, stichinių nelaimių, ekstremaliosios situacijos, karantino metu – 0,24 Eur už vieną vaiko lankytą dieną;

6.4. Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, jungtinėse grupėse:

6.4.1. kai ugdymas vykdomas 4 val. per dieną: nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. –  4 Eur/mėn., vasaros mėnesiais ir epidemijų, stichinių nelaimių, ekstremaliosios situacijos, karantino metu – 0,19 Eur už vieną vaiko lankytą dieną;

6.4.2. kai ugdymas vykdomas 10,5 val. per dieną: nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. –  8 Eur / mėn.; vasaros mėn. ir epidemijų, stichinių nelaimių, ekstremaliosios situacijos, karantino metu –– 0,38 Eur už vieną vaiko lankytą dieną.“.

1.2. Pakeisti 13.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.2.2. kai lauko temperatūra minus 20°C ir daugiau, plius 30°C ir daugiau, epidemijų ir stichinių nelaimių, ekstremaliosios situacijos, karantino metu“.

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. TS-104 „Dėl mokesčio ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti‘‘.

3. Apie šį sprendimą paskelbti vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras Dainius Bardauskas

 

 

--------------------------------------------------------

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-31

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11265

Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ĮMOKOS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2017 m. birželio 29 d. Nr. TS-185

Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1, 3-4 punktus;

2.2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. TS-23 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. TS-225 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“;

2.4. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. TS-228 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

4. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras                                                                                             Dainius Bardauskas

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-185

ĮMOKOS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja įmokos už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio,  priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo programas Kupiškio mokykloje „Varpelis“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje ir Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje (toliau – Ugdymo įstaiga), išlaikymą nustatymą, įmokos lengvatų taikymo, jos mokėjimo terminus ir  tvarką.

2. Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas Savivaldybės ugdymo įstaigoms tenkinti vaikų poreikius, sudarant sąlygas ugdymui ir maitinimui.

3. Įmoką už vaiko išlaikymo paslaugą (toliau – Įmoka)  moka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).

II SKYRIUS

ĮMOKOS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ NUSTATYMAS

4. Įmoką sudaro dvi dalys: mokestis už maitinimą bei mokestis ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti.

5. Įmoka už maitinimą Ugdymo įstaigose – 100 proc. dienos maitinimo išlaidų.

6. Mokestis ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti taikomas už kiekvieną įstaigos darbo dieną nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d., jis diferencijuojamas pagal Ugdymo įstaigų veiklos specifiką ir ugdymo modelius:

6.1. Kupiškio mokyklos  „Varpelis“ specialiojo ugdymo grupėse ir klasėse – 13 Eur / mėn.;

6.2. Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje, Kupiškio mokyklos „Varpelis“ bendrojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, jungtinėse grupėse – 8 Eur / mėn.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-220, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15185

6.3. Kupiškio  Povilo Matulionio  progimnazijoje (ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val.) – 5 Eur /mėn.;

6.4. Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje, bendrojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, jungtinėse grupėse, kai ugdymas vykdomas 4 val. – 4 Eur / mėn., kai ugdymas vykdomas 10,5 val. – 8 Eur / mėn.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-220, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15185

7. Mokesčio už maitinimą dydis vaikams, kurių amžius iki 3 metų:

7.1. už vieną maitinimą – 0,87 Eur (pietūs);

7.2. už du maitinimus – 1,30 Eur  (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė);

7.3. už tris maitinimus – 1,74 Eur  (pusryčiai, pietūs, vakarienė).

8. Mokesčio už maitinimą dydis vaikams, kurių amžius nuo 3 iki 7 metų:

8.1. už vieną maitinimą – 1,01 Eur  (pietūs);

8.2. už du maitinimus – 1,52 Eur  (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė);

8.3. už tris maitinimus – 2,03 Eur   (pusryčiai, pietūs, vakarienė).

9.  Kupiškio mokyklos „Varpelis“ specialiojo ugdymo grupes ir klases lankančių vaikų ir jaunuolių mokesčio už maitinimą dydis:

9.1.  už vieną maitinimą – 1,3 Eur (pietūs);

9.2.  už du maitinimus – 1,88 Eur (pusryčiai ir pietūs);

9.3. už tris maitinimus – 2,32 Eur (pusryčiai, pietūs, pavakariai, arba pietūs, pavakariai, vakarienė);

9.4.  už keturis maitinimus – 2,9 Eur  (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė).

10. Leisti tėvams rinktis vaikų maitinimų per dieną skaičių, bet ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui (nuo kalendorinio mėnesio pradžios iki jo pabaigos).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-240, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22587

11. Šiuo Aprašu nustatytas mokestis už maitinimą netaikomas Kupiškio  Povilo Matulionio  progimnazijoje.

12. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra paskirtas nemokamas maitinimas, mokestis už maitinimą (pietus arba pusryčius ir pietus) netaikomas. Mokestis už maitinimą netaikomas socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (kai ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val./d.).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-248, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17410

III SKYRIUS

ĮMOKOS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ  LENGVATŲ TAIKYMAS

13. Vaikui nelankant Ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą nemokamas:

13.1. pateikus pateisinančius dokumentus:

13.1.1. vaiko ligos metu (Ugdymo įstaigos nustatyta tvarka pateikus nustatytos formos dokumentą);

13.1.2. abiejų ar vieno iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) kasmetinių atostogų metu;

13.1.3. motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu;

13.1.4. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) nemokamų atostogų metu ir kitų darbo grafike ar kitame darbovietės išduotame dokumente numatytų / nurodytų nedarbo / poilsio dienų metu;

13.2. kitais atvejais:

13.2.1. priešmokyklinio ugdymo grupę lankantiems vaikams mokinių atostogų metu;

13.2.2. kai lauko temperatūra minus 20°C ir daugiau, plius 30°C ir daugiau,  epidemijų ir stichinių nelaimių metu;

13.2.3. vasarą (birželio–rugpjūčio mėnesiais);

13.2.4. jeigu Ugdymo įstaigoje vyksta remonto darbai, sutrikęs vandens, elektros, šildymo tiekimas;

13.2.5. steigėjo sprendimu nevykdoma Ugdymo įstaigos veikla.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-220, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15185

14. Mokestis už maitinimą pateikus pateisinančius dokumentus mažinamas 50 procentų šiais atvejais:

14.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs);

14.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba vaikui (vaikams) yra nustačiusi vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį, 18 m. ir vyresniam mokiniui – 0–55 procentų darbingumo lygį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-240, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22587

14.3. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų (jei nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis – iki 21 m.), taip pat ir vyresnių, jei jie mokosi dieninėse bendrojo ugdymo mokyklose ar aukštojo mokslo institucijų dieninėse studijose.

15. Už pateiktų pateisinančių dokumentų teisingumą atsako vaiko tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).

16. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis Įmokos lengvatai gauti, privalo šią lengvatą suteikusiai įstaigai grąžinti neteisėtai gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas.

IV SKYRIUS

ĮMOKOS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SURINKIMAS

17. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ugdymo įstaigą ir atnaujinami atsiradus naujoms aplinkybėms, o vėliau – vieną kartą per metus, iki rugsėjo 1 dienos. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, įmoka taikoma bendra tvarka. Pateikus dokumentus, įmoka taikant lengvatą nustatoma nuo kito mėnesio 1 dienos.

18. Ugdymo įstaigos vadovas vykdo įmokos surinkimo laiku kontrolę.

19. Įmoka turi būti sumokama už praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 15 dienos. Laiku nesumokėjus Įmokos už du mėnesius iš eilės, Ugdymo įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš Ugdymo įstaigą lankančių vaikų sąrašo, prieš tai raštu informavęs tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus).

20. Skolos už Įmoką ar neteisėtai gautą Įmokos lengvatą iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Pakeitimai:

1.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-220, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15185

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-248, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17410

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-240, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22587

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Paslaugos

Nuorodos

Laikraštukai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis


Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“. Powered by Joomla!.