logo

P. Mažylio g. 16, LT-40123 Kupiškis, tel. +370 459 35386, e. p. kupiskio.obelele@gmail.com
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041371

Mes turime 17 svečius online

Pradžia Paslaugų kainoraštis
Paslaugų kainoraštis

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-185


ĮMOKOS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja įmokos už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio,  priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo programas Kupiškio mokykloje ,,Varpelis“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje ,,Saulutė“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje ,,Obelėlė“, Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje ir Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje (toliau – Ugdymo įstaiga), išlaikymą nustatymą, įmokos lengvatų taikymo, jos mokėjimo terminus ir  tvarką.
2. Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas Savivaldybės ugdymo įstaigoms tenkinti vaikų poreikius, sudarant sąlygas ugdymui ir maitinimui.
3. Įmoką už vaiko išlaikymo paslaugą (toliau – Įmoka)  moka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).

 

II SKYRIUS
ĮMOKOS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ NUSTATYMAS

4. Įmoką sudaro dvi dalys: mokestis už maitinimą bei mokestis ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti.
5. Įmoka už maitinimą Ugdymo įstaigose – 100 proc. dienos maitinimo išlaidų.
6. Mokestis ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti taikomas už kiekvieną įstaigos darbo dieną nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d., jis diferencijuojamas pagal Ugdymo įstaigų veiklos specifiką ir ugdymo modelius:
6.1. Kupiškio mokyklos  ,,Varpelis“ specialiojo ugdymo grupėse ir klasėse – 13 Eur / mėn.;
6.2. Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje ,,Saulutė“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje ,,Obelėlė“, Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje ir Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje, Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ bendrojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 8 Eur /mėn.;
6.3. Kupiškio  Povilo Matulionio  progimnazijoje (ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val.) – 5 Eur /mėn.
7. Mokesčio už maitinimą dydis vaikams, kurių amžius iki 3 metų:
7.1. už vieną maitinimą – 0,87 Eur (pietūs);
7.2. už du maitinimus – 1,30 Eur  (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė);
7.3. už tris maitinimus – 1,74 Eur  (pusryčiai, pietūs, vakarienė).
8. Mokesčio už maitinimą dydis vaikams, kurių amžius nuo 3 iki 7 metų:
8.1. už vieną maitinimą – 1,01 Eur  (pietūs);
8.2. už du maitinimus – 1,52 Eur  (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė);
8.3. už tris maitinimus – 2,03 Eur   (pusryčiai, pietūs, vakarienė).
9.  Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ specialiojo ugdymo grupes ir klases lankančių vaikų ir jaunuolių mokesčio už maitinimą dydis:
9.1.  už vieną maitinimą – 1,3 Eur (pietūs);
9.2.  už du maitinimus – 1,88 Eur (pusryčiai ir pietūs);
9.3. už tris maitinimus – 2,32 Eur (pusryčiai, pietūs, pavakariai, arba pietūs, pavakariai, vakarienė);
9.4.  už keturis maitinimus – 2,9 Eur  (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė).
10. Leisti tėvams rinktis vaikų maitinimų per dieną skaičių, bet ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.
11. Šiuo Aprašu nustatytas mokestis už maitinimą netaikomas Kupiškio  Povilo Matulionio  progimnazijoje.
12. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra paskirtas nemokamas maitinimas, mokestis už maitinimą (pietus arba pusryčius ir pietus) netaikomas.

 

III SKYRIUS
ĮMOKOS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ  LENGVATŲ TAIKYMAS

13. Vaikui nelankant Ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą nemokamas birželio-rugpjūčio mėnesiais. Pateikus pateisinančius dokumentus, mokestis taip pat nemokamas šiais atvejais:
13.1. vaiko ligos metu;
13.2. abiejų ar vieno iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) kasmetinių atostogų metu ir vasarą (birželio-rugpjūčio mėnesiais);
13.3. motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu;
13.4. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) nemokamų atostogų metu ir kitų darbo grafike ar kitame darbovietės išduotame dokumente numatytų / nurodytų nedarbo / poilsio dienų metu;
13.5. priešmokyklinio ugdymo grupę lankantiems vaikams mokinių atostogų metu;
13.6. kai lauko temperatūra žemesnė kaip minus 20°C, epidemijų ir stichinių nelaimių metu;
13.7. jeigu Ugdymo įstaigoje vyksta remonto darbai, sutrikęs vandens, elektros, šildymo tiekimas;
13.8. steigėjo sprendimu nevykdoma Ugdymo įstaigos veikla.
14. Mokestis už maitinimą pateikus pateisinančius dokumentus mažinamas 50 procentų šiais atvejais:
14.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs);
14.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba vaikui (vaikams) yra nustačiusi vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį;
14.3. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų (jei nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis – iki 21 m.), taip pat ir vyresnių, jei jie mokosi dieninėse bendrojo ugdymo mokyklose ar aukštojo mokslo institucijų dieninėse studijose.
15. Už pateiktų pateisinančių dokumentų teisingumą atsako vaiko tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).
16. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis Įmokos lengvatai gauti, privalo šią lengvatą suteikusiai įstaigai grąžinti neteisėtai gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas.

 

IV SKYRIUS
ĮMOKOS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SURINKIMAS

17. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ugdymo įstaigą ir atnaujinami atsiradus naujoms aplinkybėms, o vėliau – vieną kartą per metus, iki rugsėjo 1 dienos. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, įmoka taikoma bendra tvarka. Pateikus dokumentus, įmoka taikant lengvatą nustatoma nuo kito mėnesio 1 dienos.
18. Ugdymo įstaigos vadovas vykdo įmokos surinkimo laiku kontrolę.
19. Įmoka turi būti sumokama už praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 15 dienos. Laiku nesumokėjus Įmokos už du mėnesius iš eilės, Ugdymo įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš Ugdymo įstaigą lankančių vaikų sąrašo, prieš tai raštu informavęs tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus).
20. Skolos už Įmoką ar neteisėtai gautą Įmokos lengvatą iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimas Nr. TS-185 „Dėl įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimoPaslaugos

Nuorodos

Laikraštukai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis


Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“. Powered by Joomla!.