logo

P. Mažylio g. 16, LT-40123 Kupiškis, tel. +370 459 35386, e. p. kupiskio.obelele@gmail.com
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041371

Mes turime 18 svečius online

Pradžia Tarybos, komitetai
PDF Spausdinti

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ taryba

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ taryba –  aukščiausia savivaldos institucija, telkianti  tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų, rėmėjų ir kitų bendruomenės narių atstovus  visų   institucijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Į Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – Darželis) tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba, darbuotojus – darbuotojų susirinkimas. Darželio tarybos pirmininkas renkamas pirmajame Darželio tarybos posėdyje atviru balsavimu. Darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku.

Darželio taryba renkama 2 metams. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Darželio tarybos narių. Nutarimai priimami vadovaujantis dalyvaujančių balsų dauguma. Posėdžiai vyksta vieną kartą per pusmetį.

Darželio  taryba pagal savo kompetenciją  turi gauti iš Darželio administracijos informaciją apie institucijos veiklą. Darželio taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems Darželio bendruomenės nariams kartą per metus visuotiniame susirinkime. Darželio steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, darželio direktorius nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo darželio tarybai juos svarstyti iš naujo. Darželio tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Darželio tarybos funkcijos:
1) numato Darželio veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;
2) aprobuoja Darželio veiklos programą, nuostatus,  darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
3) vertina Darželio vadovų vadybinę veiklą, išsako nuomonę jiems atestuojantis;
4) svarsto ir aprobuoja Darželio  pajamų ir  išlaidų  sąmatą, planuoja  ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą; 
5) aptaria   pasiūlymus  dėl   papildomojo  ugdymo,  renginių   organizavimo,   programų,  projektų ruošimo;
6) teikia  siūlymus  dėl  Darželio   darbo tobulinimo,   saugių  darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius ir intelektualinius išteklius;
7) gali  sustabdyti   kitų  savivaldos   institucijų  sprendimų   įgyvendinimą,  kol   jų  teisingumą  bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
8) ieško   būdų   bendrauti   ir  bendradarbiauti  su  kitomis  institucijomis,  savivaldos struktūromis, keičiasi patirtimi, rengia bendrus renginius, projektus, svarsto problemas;
9) skiria  atstovus  į  auklėtojų  atestacijos  komisiją  ir į  savivaldybės  organizuotą  atvirą konkursą laisvai direktoriaus vietai užimti stebėtojo teisėmis.

 

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ pedagogų taryba

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija profesiniams bei bendruomenės ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Darželio administracija, visi Darželyje dirbantys auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Pedagogų tarybai  vadovauja Darželio direktorius.

Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į posėdžius   gali būti kviečiami ir kitų Darželio savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių.

Pedagogų tarybos funkcijos:
1)    aptaria praktinius Darželio reformos  įgyvendinimo klausimus;
2)    analizuoja Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
3)    analizuoja įstaigos veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
4)    aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią Darželio veiklos kryptį ir regiono švietimo nuostatas;
5) skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
6)    kartu su Darželio logopedu, sveikatos priežiūros darbuotojais  sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus

 

Grupių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai

Grupių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai renkami grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose. Grupių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai aptaria su  auklėtojais vaikų pasiekimus ir pažangą, elgesio, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti grupių renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymų Darželio tarybai ir direktoriui.

 

Atnaujinta Penktadienis, 03 Lapkritis 2017 16:30
 

Paslaugos

Nuorodos

Laikraštukai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis


Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“. Powered by Joomla!.