logo

P. Mažylio g. 16, LT-40123 Kupiškis, tel. +370 459 35386, e. p. kupiskio.obelele@gmail.com
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041371

Mes turime 13 svečius online

Pradžia Korupcijos prevencijos programos
PDF Spausdinti


Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas (pdf)


 

PATVIRTINTA
Kupiškio  vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“                              
direktoriaus 2016 m. gruodžio 22  d.                        
įsakymu Nr. V- 65

KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“
2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Kupiškio vaikų lopšelio darželio „Obelėlė“ 2016-2017 metų korupcijos Prevencijos programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, Kupiškio rajono Savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Kupiškio  rajono  savivaldybės tarybos 2015 m.  gruodžio 17 d.  sprendimu Nr. TS-389, ir kitais teisės aktais,  reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
2. Šioje programoje vartojamos sąvokos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.
3. Programa skirta korupcijos prevencijai Kupiškio vaikų  lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ (toliau – Darželis).
4. Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją Darželyje, siekti kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą Darželyje, atlikimo. Programa siekiama paskatinti Darželio bendruomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti paramą korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti.
5. Programos strateginės kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas.
6. Programa parengta 2 metų laikotarpiui.
7. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Darželio bendruomenės antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.

II SKYRIUS
DARŽELIO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU


8. Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžianti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais.
9.  Pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam ugdymui skirta mokykla, kodas 190041371;
10. Pagrindinė švietimo  veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; priešmokyklinio  amžiaus  vaikų  ugdymas, kodas 85.10.20; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
11. Kitos ne švietimo rūšys: kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91; nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
12. Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atlikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2–170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.
13. Atlikus Darželyje sričių vertinimą, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigoje minimali:
13.1. Darželio turto valdymas ir disponavimas apskaitomas Kupiškio rajono savivaldybės įstaigų  buhalterinės apskaitos  tarnyboje, atliekant kasmetinę turto inventorizaciją, sudarant ir patvirtinant apyrašus;
13.2. viešųjų pirkimų konkursai vykdomi pagal Darželyje patvirtintą „Viešųjų pirkimų tvarką“. Apie viešuosius pirkimus skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka internete. Darželio internetinėje svetainėje atskiroje nuorodoje talpinamos įstaigos finansinės ataskaitos;
13.3. pedagogai ir kiti pedagoginiai darbuotojai priimami į darbą vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V – 1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo“. Kiti darbuotojai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
13.4. vaikai   į  Darželį priimami vadovaujantis Vaikų priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu  Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-311. Apie laisvas vietas skelbiama  Darželio  internetinėje  svetainėje;
13.5. mokesčio dydis už vaikų išlaikymą ir lengvatos taikomos vadovaujantis  Kupiškio rajono savivaldybės tarybos  2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-225 „Dėl  Kupiškio tarybos 2014 m.  vasario 27 d.  sprendimo Nr. TS-23 „Dėl  Kupiškio  rajono  savivaldybės tarybos 2011 m.  birželio 9 d.  sprendimo Nr.  TS-167 „Dėl  Mokesčio  už  vaikų  išlaikymą  Kupiškio  rajono  ugdymo  įstaigose tvarkos  aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“;
13.6. Darželio direktoriaus metinė veiklos ataskaita tvirtinama Kupiškio r. savivaldybės taryboje.
14. Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, Darželyje minimali korupcijos tikimybė galima šiose veiklos srityse:
14.1. formuojant Darželio personalą;
14.2. įgyvendinant teisės aktais pavestas funkcijas;
14.3. atliekant priklausančio turto nuomos, panaudos ar kitas procedūras;
14.4. vykdant sprendimus, nustatančius mokesčių lengvatas;
14.5. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
14.6. atliekant paslaugų teikimo funkcijas (sudarant ugdymo grupes).


III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI


15.  Programos tikslai yra:
15.1. įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius tarp Darželio ir Savivaldybės administracijos, įmonių, kurių steigėja yra Savivaldybė, ir visuomenės;
15.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti Darželyje ir jas šalinti;
15.3. užtikrinti skaidrų viešųjų paslaugų administravimą;
15.4. plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukiant bendruomenės narius.
16. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra:
16.1. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;
16.2. antikorupciniu požiūriu vertinti Darželio teisės aktų projektus;
16.3. stiprinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę;
16.4. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami Darželio bendruomenei;
16.5. įtraukti į korupcijos prevenciją Darželio bendruomenę, skatinti antikorupcinio švietimo programų diegimą;
16.6. viešai skelbti informaciją apie korupcijos veiksmus Darželyje.

IV SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI


17. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
17.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
17.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
17.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą.

V SKYRIUS
SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI


18. Siekiami rezultatai:
18. 1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
18. 2. padidinti nepakantumą korupcijai;
18. 3. pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą Darželyje;
18. 4. padidinti visuomenės pasitikėjimą Darželiu;
19. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
19.1. korupcijos paplitimo mažėjimu Darželyje;
19.2. sumažėjusių skundų, pateiktų  Darželio ar savivaldybės administracijai, skaičiumi;
19.3. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;
19.4. programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;
19.5. teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų Darželio darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičiumi;
19.6. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi ir santykiu;
19.7. specialių pranešimų pasitarimuose, darbo posėdžiuose skaičiumi.

VI SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS


20. Programai įgyvendinti sudaromos Programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
21. Programoje numatytas priemones įgyvendina direktorius ir programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


22. Laukiamas Programos įgyvendinimo rezultatas - prielaidų atsirasti palankioms korupcijai sąlygoms Darželyje užtikrinti, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, administruojant ir teikiant viešąsias paslaugas. Programa skelbiama internetiniame tinklapyje:  www.obelele.kupiskis.lm.lt .
23. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.Atnaujinta Antradienis, 31 Spalis 2017 13:30
 

Paslaugos

Nuorodos

Laikraštukai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis


Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“. Powered by Joomla!.